2010


Den 1. december 2010   

Vejtræer 

Den 25. november 2010 blev der afholdt møde i TM udvalget ang. vejtræer i Lundemosegaard. Referat fra dette møde kan hentes her. Principper for vejtræer i Greve Kommune kan hentes her. Det skal i øvrigt oplyses at der vil blive fremsendt regler for pleje af vejtræer til alle

grundejerforeninger.   


Den 30. november 2010

Snerydning

Ryd sneen inden kl. 07 - eller det kan koste dig millioner 

Grundejere, viceværter og helt almindelige fodgængere døjer med følgerne af de smukke sneflokke, der er kommet vrimlende over landet den seneste uge. Grundejere og viceværter, fordi de har pligt til at rydde fortovene for sne og sikre, at der er fremkommeligt og ikke er glat. Fodgængere skælder først og fremmest ud, når de mister fodfæstet og skøjter afsted - fordi der ikke bliver sneryddet. Men det er et lovkrav at sikre, at fortovene er fremkommelige og ikke glatte. Det er altså ikke noget, man kan gøre, når man 'ligesom føler for det'.

 

Den 31. oktober 2010


Vejtræer                                                                                                                       

Bestyrelsen har afholdt møder med GK hhv. i august og oktober omkring pleje og vedligeholdelse af vore træer. Vi er fortsat ikke nået til enighed, men forventeligt bliver emnet drøftet på møde 25. november 2010 i Teknik og Miljøudvalget. Til orientering vedlægges de af os udarbejdede referater fra disse møder, som er udtryk for vores opfattelse af disse møder (da vi ikke er helt enige med GK om indhold og formuleringer). Referat fra møde den 26. august kan 2010 hentes her og referat fra møde den 4. oktober 2010 kan hentes her.

   

Den 18. oktober 2010

   

Vejtræer:

På mødet den 4/10-10 lovede forvaltningen at komme med et udspil til os for kommentarer inden det forlægges T&M. Referat fra GK vil blive lagt ind på hjemmesiden når vi modtager det og har kommenteret det.

 

Den 16. oktober 2010 

 

Placering af postkasser

Ældre villaer og rækkehuse opført før 1973 skal inden 1. januar 2012 have placeret en brevkasse ved indgangen til parcellen. For landbrugsejendomme og lignende skal brevkassen inden 1. januar 2012 være placeret ved det naturlige skel til ejendommen, dog således at der maksimalt er 50 meter fra boligen til brevkassen. Brevkassen skal være placeret på et sted, som er tilgængeligt fra bil, men så vidt muligt fleksibelt efter, hvad den enkelte husstand ønsker. Der kan dispenseres fra kravet om brevkasse under særlige omstændigheder, f.eks. når der er tale om fredede ejendomme, eller der er fysiske forhold, såsom brandtekniske forhold, der gør sig gældende. Alle, der ikke kan hente brevene selv, får tilbud om post til døren.

 

Den 10. oktober 2010 


Hegn mod veje og stier:

Vi modtog brev fra Kommunen, den 6. oktober 2010, som meddeler, at de nuværende regler bibeholdes. Vi oplyste på generalforsamlingen, at vi havde forslået en ændring fra 1,5 meter fra skel til 0,75 meter. Kommunen har spurgt en række grundejerforeninger og her var der stemning for, at bibeholde de nuværende regler. Brevet kan hentes her

   

Den 2. oktober 2010

 

Vejtræer: 

Til jeres orientering er vi indkaldt til møde den 4. oktober 2010. 

 

Den 9. september 2010 

 

Vejtræer:

Greve Kommune havde dobbelt booket nogle møder hvorfor mødet 9/9-10 blev udskudt – ny mødedato afventes.?   


Den 2. september 2010

  

Vejtræer: 

Til jeres orientering var vi til møde med Greve kommune den 26/8-10 og vi er inviteret til nyt møde den 9/9-10.


Den 2. september 2010

Vi har fået oplyst fra en beboer, at der for tiden kører en hvid pick-up med påskriften "Stensætning" rundt i Lundemosen og ringer på. Personen, en mand, taler engelsk, og tilbyder "billig" stensætning.

De senere år er vi jo i avis m.m. blevet advaret mod sådanne tilbud, hvor arbejdet jo heller ikke har været tilfredsstillende.

 

Den 21. august 2010

Efter det kraftige regnvejr tirsdag og onsdag fandt vi det rigtigt, at indlægge nogle erindringsfoto fra 2002, hvor Lundemosegaard blev hårdt ramt. Fotoserien kan hentes her. 


Den 24. juli 2010


Vejtræer:

Hermed GRF notat af 200410, som GRF afleverede i en 42 siders dokumentation - og en 9 sider lang fotodokumentation. Den samlede dokumentation blev afleveret til Greve Kommune på møde d. 5/5-2010. Notatet kan hentes her.


Den samlede dokumentation beskriver hvorfor der har været tvivl om, hvem der egentlig

skal vedligeholde vores træer. Selvom Greve Kommune i 2009 pludselig fremlagde en beslutning i forbindelse med vejenes overgang til at blive offentlige truffet af kommunalbestyrelsen i 1978, som pålægger grundejerne plejeansvaret, så viser dokumentationen klart, at vedligeholdelsen har været drøftet mindst 6 gange undervejs i denne periode, hvor Greve Kommune hver gang har afsluttet diskussionen med, at det vistnok alligevel var kommunen, som havde opgaven og ansvaret. Derfor har der været tvivl om plejeansvar. GK lovede os en lempelig plejeplan, på et møde i 2008, da vi fik at vide, at vi ikke kunne slippe for plejen af træerne på baggrund af beslutning i 1978. Kommunen har efterfølgende valgt alligevel ikke at give os en sådan plejeplan.


I stedet blev vi pålagt at ”følge almindelige plejeprincipper for vejtræer”, hvilket vi overlod til vores gartner. Efterfølgende har kommunens sagsbehandler udtalt følgende til pressen:


" At der generelt ikke er regler for, hvordan en boligforening eller en grundejerforening beskærer sine træer”.


Medlemmer af  GRF Lundemosegaard, vil på opfordring via hjemmesidens "Skriv til bestyrelsen", kunne få tilsendt den 42 sider store dokumentation som pdf-fil.


Omtalte fotodokumentation, som viser hvordan træer bliver beskåret i Greve Kommune, kan

hentes her

 

Den 22. juli 2010 

Vi er nu blevet kontaktet af Greve kommune som ønsker at etablere et møde med os i august måned med henblik på løsning af træsagen som kommunen har rejst overfor grundejerforeningen.


Den 20. juli 2010: 

Til info.:


Grundejerforeningen Lundemosegaard.                                               Greve 19. juli 2010.   


Pressemeddelelse

vedrørende

"millionkrav for skamferede vejtræer","hærværk" etc.  

 

DR1 har gennem dagen i forskellige udgaver haft en historie om, at Greve Kommune har fremsat erstatningskrav over for Grundejerforeningen Lundemosegaard på kr. 940.000. Historien er en fortsættelse af den (samme) historie, som TV2 Lorry lancerede 30. marts 2010. Endvidere har samme historie efterfølgende været bragt i de lokale medier (Greve Nyt).

 

Grundejerforeningen har generelt afstået fra at kommentere historierne, idet vi indtil i dag

har haft et ønske om at sagen blev løst i dialog med Greve Kommune og Grundejerforeningen. Specielt fordi Greve Kommune efter vores bedste overbevisning har handlet uden at kende alle informationer og detaljer.

 

At sagen endnu engang dukker op i pressen tolker vi som, at Greve Kommune ønsker dialogen ført i pressen og ikke parterne imellem, idet dette er tredje gang, vi oplever oplysninger og udtalelser fra kommunen i pressen uden at vi var informeret forinden.


Af hensyn til vore grundejere ønsker vi derfor, at bidrage med nogle faktuelle oplysninger, som ikke er fremgået fra kommunens side til pressen.

 

1. Vi har endnu ikke modtaget noget konkret erstatningskrav. Derfor ved vi heller ikke hvad præmisserne for et evt. erstatningskrav er. Vi er bekendt med, at sagen har været drøftet i Teknisk udvalg 8. april 2010, på baggrund af forvaltningens indstilling, og at samme udvalg gav tilsagn om, at forvaltningen skulle fortsætte sagen frem mod et erstatningskrav.


2. Greve Kommune lovede på et møde 8. maj 2008, at der ville blive udarbejdet en plejeplan, herunder blandt andet med pleje og beskæringer af træer, tillige med at der ville blive tale om en lempelig plejeplan, således at det ”ikke ville koste foreningen en formue”. Plejeplanen er aldrig modtaget. Først da beskæringen er udført kommer der en reaktion fra kommunens side, efterfulgt kort tid efter med et oplæg til krav om erstatning, i øvrigt lanceret til TV2 Lorry samtidigt med at grundejerforeningen modtog oplysning herom.

   

3. Greve Kommune har, efter at de overtog træerne fra Grundejerforeningen tilbage omkring 1978, generelt undladt vedligeholdelse.

 

Derfor var der et stærkt behov for, at der skulle gøres noget ved træerne. Greve Kommune har siden 1978 gentagne gange bekræftet, at kommunen har plejeansvaret for træerne.


4. Vi har søgt dialog med Greve Kommune siden kommunen rejste sagen, men bliver mødt med udsættelser. Vi fik dog gennemført et møde 5. maj 2010, efter at vi havde anmodet borgmesteren om mødet. På mødet blev Greve Kommunes repræsentanter meget overraskede over vores opfattelse af sagen. Fordi grundejerforeningen påviste en lang række fejlagtige påstande fremført af kommunen, hvilket kommunens repræsentanter ikke havde kendskab til.


5. Vi forsøgte at få en dialog med Teknisk udvalg, inden de traf beslutning på mødet 8. april 2010, men udvalget ønskede ikke at høre grundejerforeningen forinden. Udvalgets beslutning blev derfor truffet på baggrund af forvaltningens indstilling, uden at grundejerforeningen havde fået lejlighed til at give eller fremsætte bemærkninger forinden.


6. Greve Kommune har fået beskæringen vurderet af eksperter og ud fra dette beregnet et erstatningskrav. Vi kunne konstatere, at den første ekspert, som i marts måned 2010 i TV2 Lorry var med til at vurdere det udførte arbejde, ikke kendte forskel på kirsebærtræer, æbletræer, rønnebærtræer, paradisæbletræer m.fl. som står på vore veje. Da kommunen bliver klar over sine fejltagelser, vælger man et firma, som er eksperter i genplantning af store træer. Dette firma gennemfører en undersøgelse sammen med kommunens primære sagsbehandler, som har

forestået oplæg til kommunens politiske behandling. Rapporten har ingen konkrete konklusioner generelt, men træerne anbefales udskiftet. Det anføres dog også flere steder, at træerne kan reddes ved en efterfølgende, mangeårig vedligeholdelse.  I oplægget til Teknisk udvalg anbefales alle træerne udskiftet med nye 4 – 6 meter høje træer.Her til skal dog bemærkes, at grundejerne generelt ikke er interesseret i for høje træer, bl.a. fordi en i forvejen ringe vejbelysning flere steder forringes yderligere med høje træer.


7. Vi undrer os over, at al dialog fra Greve Kommune sker i pressen, uden at grundejerforeningen bliver informeret. God offentlig forvaltning tilsiger, at berørte parter bliver hørt inden der fremsættes erstatningskrav mv.Efter vores opfattelse har grundejerne betalt træerne, og selvom Greve Kommune overtog træerne, blev det først i 2009 oplyst, at grundejerne ifølge en beslutning tilbage fra 1978 skulle have stået for vedligeholdelsen. Greve Kommune fik altså overdraget de træer, som grundejerne har betalt, som kommunen så undlader at give nogen form for pleje. Ca. 30 år efter får vi oplyst, at vi selv skulle have udført plejen. Da vi i 2009 vedkender, at vi skal udføre arbejdet, tager vi skridt til at pleje træerne ved at få foretaget en beskæring, hvorpå Greve Kommune reagerer.

 

Den 13. juni 2010

Greve Kommune beder os hjælpe med at holde Kommunen velholdt 


Kommunen skriver følgende på deres hjemmeside:

 

Til daglig sørger vi for, at Greve Kommune fremtræder så pæn, ren og velholdt som muligt og er sikker at færdes i. Alligevel kan der være forhold, som vi ikke er opmærksomme på. Med et klik på et kort kan du nu give os et praj om sådanne forhold.


Kommunen beder os derfor give et praj om dårlig vedligeholdelse hvilket kan gøres  her

http://www.greve.dk/greve/kontakt/giv-os-et-praj/

 

Den 12. juni 2010 

Vi lovede på generalforsamlingen at holde medlemmerne orienteret omkring vejtræer:

 

Vi kan indtil nu oplyse, at vi har været til møde med Viceborgmester Brian Hemmingsen og Centerchef Jesper Brandt den 5/5-10.

 

På mødet fremlagde vi vores synspunkter hvor vi bl.a. oplyste at det ikke kun var kirsebærtræer, men at der var mange forskellige typer af træer i vores område.På grund af vores fremlæggelse af sagen, følte Kommunen sig foranlediget til at gennemgå alle træernes tilstand samt hvilken slags træer der reelt er plantet som vejtræer.

 

Vi afventer derfor referatet fra mødet og resultatet af denne gennemgang.


Den 11. juni 2010

P&V her meddelt at de regner med at vores område bliver fejet første gang medio juli md., men

med den manko at vejr og vind kan rykke noget på tidspunktet. I år er det besluttet at alle boligveje bliver fejet 2 gange, så P&V kommer igen med fejemaskinen senere på året.


Den 26. januar 2010

Til orientering bliver alle vejtræerne på sidevejene beskåret. Nogle i denne her uge og resten fra og med uge 7.